Ordlista

1RM
1 Repetition Maximum. Den maximala vikten som kan lyftas en repetition.
3-methylhistadine
Metabolit från proteinkatabolism. Används ofta som markör för just proteinkatabolism.
Agonist
Muskeln som arbetar primärt i rörelsen. Alternativt den muskel som studeras.
Akt
Kallas även Protein kinase B (PKB) och är ett enzym i olika signalvägar.
Algometer
Smärtkänslighetsmätare.
AMPK
AMP-activated protein kinase. Ett enzym som påverkar flera reaktioner, framför allt i energiomsättningen.
Antagonist
Muskel/muskler som utför motsatt rörelse till agonisten.
Apotos
Programmerad celldöd, ett sätt för cellerna att begå självmord utan att skada sin omgivning.
Arginin
En aminosyra.
Atrofi
Förtvining eller tillbakabildning av celler i kroppen. I träningssammanhang används det ofta synonymt med hypotrofi även om det egentligen inte är riktigt samma sak.
Bilateral
Dubbelsidig, på båda sidor.
BMI
Body Mass Index. Beskriver förhållandet mellan kroppsvikten och längden. Statiska mått av BMI används för att avgöra om en person är underviktig, normalviktig, överviktig eller har fetma. BMI = Kroppsvikten (kg) / (längden x längden (m)).
Compliance
Testpersonernas följsamhet i studier alternativt sen-muskelkomplexets töjbarhet.
Cross-over
Ett upplägg av en studie där deltagarna utgör sin egen kontrollgrupp genom att först delta i en interventionsgrupp och sedan i en kontrollgrupp eller vice versa.
Cytokiner
Små proteiner som används som signalmolekyler och är en del av kroppens immunförsvar.
Distalt
Längre bort (räknat från bålen). Motsats till proximalt.
Eversion
Höjning av den laterala fotranden. Fotsulan vinklas utåt.
Fosforylering
En fosfatgrupp fästs på en annan molekyl.
Hypoxi
Syrebrist i vävnaden
IGF-1
Insulin-like growth factor 1, ett protein och hormon som stimulerar anabolism.
Incidens
Ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid.
Inversion
Höjning av den mediala fotranden. Fotsulan vinklas inåt.
Ischemi
Otillräcklig blodförsörjning.
Isotonisk
Isotonisk belastning är i styrketräningssammanhang en benämning för en belastning som är konstant, exempelvis styrketräning med fria vikter.
Katabolism
Nedbrytande process i kroppen. Motsats till anabolism.
Kreatinkinas
Ett enzym som katalyserar (initierar/påskyndar) reaktionen Kreatinfosfat + ADP ? Kreatin + ATP. Används ofta som markör för cellskada eftersom kreatinkinas då läcker ut från cellerna till blodomloppet.
Laktatdehydrogenas
Ett enzym som katalyserar (underlättar/påskyndar) reaktionen Laktat ? Pyruvat. Används ofta som markkör för cellskada eftersom laktatdehydrogenaset då läcker ut från cellerna till blodomloppet.
Lateralt
Utåt sidorna.
LDL
Low-density lipoprotein, generellt sett känd som "det onda kolesterolet".
Lysin
En essentiell aminosyra.
Maximal Voluntary Contraction
Den maximala frivilliga kraftutvecklingen vid en isometrisk kontraktion. Förkortas vanligen MVC.
Medialt
Mot kroppens medellinje.
Metabolit
Ämnesomsättningsprodukt eller intermediär från ämnesomsättningen av ett annat ämne.
Mitokondriell biogenes
Process där mitokondrierna blir fler, större och får förbättrad funktion.
MLSS
Maximal Lactate Steady State. Den högsta intensitetsnivån du kan hålla över tid utan att laktatnivåerna ökar.
Motorenhet
Motorneuron tillsammans med muskelfibrerna det innerverar.
mTOR
Mammalian target of rapamycin. Ett proteinkinas som ingår i flera anabola signalvägar.
MVIC
Den maximala frivilliga kraftutvecklingen vid en isometrisk kontraktion.
OBLA
Onset of Blood Lactate Accumulation, punkt då blodlaktatet når 2 mM. Används ofta som testvariabel för laktattålighet.
Passive resistive torque
Ett mått för att beskriva sen-muskelkomplexets vridmoment vid en viss vinkel i leden alternativt vid en viss muskellängd. Förkortas PRT.
Pennationsvinkel
Beskriver hur muskelfibrerna ligger vinklat i förhållande till muskelns dragriktning mellan ursprung och fäste.
PI3K
Phosphoinositide-3-kinase, ett enzym som är central i anabola reaktionsvägar.
Prevalens
En epidemiologisk term som anger den andel individer i en population som har en given sjukdom eller ett givet tillstånd.
Proximalt
Nära (räknat från bålen). Motsats till distalt.
Q-vinkel
Vinkeln mellan de räta linjerna som bildas från spina iliaca superior till knäskålens mitt respektive från knäskålens mitt till tuberositas tibiae.
RCP
Respiratory Compensation Point. Den intensitetsnivå vid vilken man försöker kompensera för den metabola acidosen genom att hyperventilera.
Reliabilitet
Pålitligheten för ett visst test. Hög reliabilitet innebär att man kan upprepa samma test och få samma resultat.
Sarkopeni
Muskelförlust till följd av åldrande eller degenerativ sjukdom.
Sensitivitet
En testmetods sensitivitet är sannolikheten för positivt testresultat när positivt resultat är det korrekta resultatet.
Specificitet
En testmetods specificitet är sannolikheten för negativt testresultat när negativt resultat är det korrekta resultatet.
Specificitetsprincipen
Specificitetsprincipen innebär att du blir bra på det du tränar.
Sticking point
Enkelt beskrivet den del av ett lyft där du är som svagast. Det är vid (strax efter) din sticking point du oftast misslyckas med ett lyft eftersom du inte kan åstadkomma tillräckligt med kraft i den delen av rörelsebanan.
Stiffness
Beskriver hur töjbar en muskel eller sena är och vilken motståndskraft den har.
Superkompensation
En planerad överträning där din prestationsförmåga ökar efter att du lättat på träningen.
Synergist
Muskel eller muskler som hjälper agonisten utföra en rörelse.
Time under tension
Tiden för vilken muskeln är anspänd. Ett sätt att mäta volymen för styrketräningen och tros vara en viktig variabel för muskeltillväxt.
Time-trial
Hur snabbt du kan slutföra ett givet aerobt eller anaerobt arbete. Exempelvis 5 km löpning på tid.
Transaminering
Process där en aminogrupp överförs från aminosyran som då övergår till en ketosyra.
Triple extension
Samtida extension i fotled, knäled och höftled. Exempel på detta är den koncentriska delen av en knäböj eller ett vertikalhopp.
Unilateral
Ensidig, på en sida
Validitet
Förmågan att mäta det man avser att mäta.
VAS
Visuell Analog Skala. En skala där som används för att skatta en upplevelse. Man kan antingen peka, dra ett streck eller skjuta en markering längs en linje. Skalan används ofta för att skatta smärta och sträcker sig i regel mellan 0-10 centimeter där till 0 motsvarar ingen smärta och 10 är den värsta tänkbara smärtan.
Ventilatorisk tröskel
Den intensitetsnivå vid vilken andningen ökar oproportionellt till ökningen i syrekonsumtion.
z-BMI
BMI som är anpassat för barn. BMI = Body Mass Index och beskriver förhållandet mellan kroppsvikten och längden. Statiska mått av BMI används för att avgöra om en person är underviktig, normalviktig, överviktig eller har fetma. BMI = Kroppsvikten (kg) / (längden x längden (m)).