Är det farligt att lyfta med böjd rygg

Utifrån vad som är studerat är oron att lyft med böjd rygg skulle öka risken för ländryggssmärta i princip helt omotiverad, men forskningen är begränsad.

Ländryggssmärta är ett stort problem som orsakar många sjukdagar och allmänna besvär i det vardagliga livet. En vanlig riskfaktor för utvecklandet och förvärrandet av ländryggssmärta är att lyfta saker (1). En vanlig uppfattning är att det framför allt är lyft med böjd rygg som orsakar ländryggsbesvären och vi rekommenderas ofta lyfta med rak rygg för att inte skada ryggen. Det finns dock ingen trovärdig och övertygande evidens för att lyft med böjd ökar risken för ländryggsbesvär.

Sambandet mellan lyft med flekterad rygg och ländryggssmärta

Nyligen publicerades en systematisk översiktsartikel med metaanalys (2) som syftade till att besvara två frågor:
1. Är flexion i ländryggen vid lyft en riskfaktor för uppkomst eller fortskridande ländryggssmärta?
2. Skiljer sig flexionen i ländryggen vid lyft mellan personer med och utan ländryggssmärta?

Totalt tolv studier identifierades varav elva studier var tvärsnittsstudier där undersökningen gjordes vid ett enstaka tillfälle och en studie var longitudinell där deltagarna följdes över tid. 

Sammanställningen av forskningen visade på att det inte finns något stöd för påståendet att en ökad flexion vid lyft skulle öka risken för uppkomst eller fortsatt ländryggssmärta. Sammanställningen kunde inte heller påvisa att personer med ländryggssmärta flekterar ryggen mer när de lyfter. Det var istället så att personer med ländryggssmärta lyfte med 6.0° grader mindre flektion, det vill säga med rakare rygg, jämfört med personer utan ländryggssmärta.

Är det säkert att lyfta med böjd rygg?

Sammantaget visar alltså den här sammanställningen att det inte finns några vetenskapliga belägg för att kunna backa upp påståendet att det är farligt att lyfta med böjd rygg. Det betyder däremot inte att det är helt riskfritt.

Vi vet att lyft (1) och belastning på ryggraden (3) är riskfaktorer för uppkomsten av ländryggssmärta. Utifrån den forskning som finns kan vi däremot inte påstå att en lyft med en böjd rygg ökar risken för ländryggssmärta eller ens belastningen på ryggen. 

Det forskning vi har att tillgå kan däremot inte ge något slutgiltigt svar på frågan. Till att börja med finns bara en longitudinell studie som undersökt sambandet mellan lyft med böjd rygg och ländryggssmärta. Studierna som inkluderades i den här metaanalysen hade dessutom bara studerat lyft med vikter upp till 12 kg, så vi kan inte säga huruvida ländryggens kurvatur vid tyngre lyft än så påverkar risken för ländryggssmärta. Dessutom är det inte undersökt om exempelvis trötthet i ryggen eller variationen i lyftteknik har någon betydelse.

Med tanke på att det fortfarande finns mycket kvar att undersöka vad gäller sambandet mellan ländryggssmärta och lyft med böjd rygg så tycker jag vi ska vara försiktiga med att påstå att det inte spelar någon roll hur du lyfter. Utifrån vad som är studerat är dock oron att lyft med böjd rygg ökar risken för ländryggssmärta i princip helt omotiverad.

Här kan du läsa en mer ingående beskrivning av vad vi vet om ländryggssmärta, tynga lyft och ryggens kurvatur.