Man brukar säga att frukosten är dagens viktigaste måltid och det är inte ovanligt att någon påstår att det är viktigt att äta frukost om man vill gå ner eller bibehålla sin vikt. I det här inlägget kommer jag ta upp en nyligen publicerad studie på området. Dessutom redogör jag lite kort varför tidigare forskning inte är fullt tillförlitlig.

Bakgrund

Det är en vanlig rekommendation att man ska äta frukost då det påstås kunna underlätta en viktnedgång eller bara bibehålla vår kroppsvikt. Dessa rekommendationer bygger på tidigare observationsstudier som funnit korrelationer mellan frukostätande och en lägre kroppsvikt. Eftersom det är just observationsstudier och enbart korrelationer finns det anledning att ifrågasätta resultaten och rekommendationerna dessa medfört. 

Det är nämligen en stor skillnad på korrelation och kausalitet. Korrelationen visar på ett samband, ett samband som kan bero på faktorer som vi inte ens har tagit med i våra beräkningar. Kausalitet är istället ett orsakssamband som kan förklara varför två fenomen korrelerar. 

Det fenomen som tidigare observerats, att frukostätande leder till en större viktnedgång eller att det underlättar vid viktstabilitet, kan därför bero på andra faktorer. Till exempel att personer som skippar frukosten generellt har andra dåliga matvanor vilka föranlett viktuppgången. 

För några dagar sedan publicerades dock en interventionsstudie, eller randomized controlled trial (RCT), som jag tycker är desto mer intressant att titta på.

Studien

The effectiveness of breakfast recommendations on weight loss: a randomized controlled trial ABSTRACT Background: Breakfast is associated with lower body weight in observational studies. Public health authorities commonly recommend breakfast consumption to reduce obesity, but the effectiveness of adopting these recommendations for reducing body weight is unknown. Objective:We tested the relative effectiveness of a recommendation to eat or skip breakfast on weight loss in adults trying to lose weight in a free-living setting. Design:We conducted a multisite, 16-wk, 3-parallel-arm randomized controlled trial in otherwise healthy overweight and obese adults [body mass index (in kg/m2) between 25 and 40] aged 20–65 y. Our primary outcome was weight change. We compared weight change in a control group with weight loss in experimental groups told to eat breakfast or to skip breakfast [no breakfast (NB)]. Randomization was stratified by prerandomization breakfast eating habits. A total of 309 participants were randomly assigned. Results: A total of 283 of the 309 participants who were randomly assigned completed the intervention. Treatment assignment did not have a significant effect on weight loss, and there was no interaction between initial breakfast eating status and treatment. Among skippers, mean (6SD) baseline weight-, age-, sex-, site-, and race-adjusted weight changes were 20.71 6 1.16, 20.76 6 1.26, and 20.61 6 1.18 kg for the control, breakfast, and NB groups, respectively. Among breakfast consumers, mean (6SD) baseline weight-, age-, sex-, site-, and race-adjusted weight changes were 20.53 6 1.16, 20.59 6 1.06, and 20.71 6 1.17 kg for the control, breakfast, and NB groups, respectively. Self-reported compliance with the recommendation was 93.6% for the breakfast group and 92.4% for the NB group. Conclusions: A recommendation to eat or skip breakfast for weight loss was effective at changing self-reported breakfast eating habits, but contrary to widely espoused views this had no discernable effect on weight loss in free-living adults who were attempting to lose weight. 

Syftet med studien var att undersöka huruvida en viktnedgångsstrategi är mer effektiv om deltagarna äter frukost eller inte. Deltagarna bestod av personer som hade ett BMI mellan 25-40 och som ville gå ner i vikt. 

Deltagarna delades sedan in i tre grupper, en grupp som skulle äta frukost, en som inte skulle äta frukost och en kontrollgrupp som inte fick några instruktioner gällande frukostätande. Frukost innebar här att en måltid skulle intas innan kl 10.00 och att inte äta frukost innebar att inga kalorier fick intas före kl 11.00.

För att undvika att det bara var själva förändringen i dieten i avseende på frukostätande som skulle leda till en eventuell viktnedgång hade man gjort en för-indelning. Dem blev tillfrågade huruvida de brukade äta frukost (eaters) eller inte (skippers) och utifrån detta delade man in deltagarna i grupperna. Av 30 skippers respektive eaters försökte man dela in 10 st som skulle äta frukost, 10 st som inte skulle äta frukost och resterande 10 fick ingen rekommendation angående frukostätandet. 

Inför studien fick de kostrekommendationer som de skulle följa för att på så sätt underlätta deras viktnedgång. Beroende på vilken grupp de hamnat i innehöll kostrekommendationerna instruktioner angående huruvida de skulle äta frukost eller inte.

Innan och efter studieperioden fick deltagarna väga sig och syftet var att undersöka om frukostrekommendationerna gav olika utfall i avseende på den önskade viktnedgången. Under studiens gång skulle deltagarna fylla i en dagbok där de svarade på om de följt instruktionerna.

Resultat

Till att börja med var följsamheten till instruktionerna höga med en compliance på 93,6% och 92,4% för frukostätarna och icke-frukostätarna. Med andra ord verkade ingen av grupperna ha haft svårt att följa instruktionerna.

Vad gäller viktnedgången kunde man inte se någon skillnad mellan frukostätarna, icke-frukostätarna och kontrollgruppen. Här undersökte man även om det skiljde sig mellan skippers och eaters men inte heller här kunde man finna några skillnader i viktnedgång. Som ni kan se i diagrammet nedan gick deltagarna ner i snitt ungefär 0.5-1 kg under studieperioden.

Diskussion

Utifrån den här studien verkar det alltså inte spela någon roll om du äter frukost eller inte när du har som mål att gå ner i vikt. 

Kan vi då bara konstatera att det inte spelar någon roll om man äter frukost eller inte? Nej, där är vi inte riktigt än utan det finns fler variabler att undersöka. I den här studien fick deltagarna äta hur mycket de ville, ad libitum, och fick komponera frukosten helt fritt (även om kostrekommendationerna innehåll tips på bra frukostar). 

Det är möjligt att en just frukostens innehåll är viktigare än det faktum att du äter frukost eller inte. Att en frukost bestående av gröt och en äggmacka är att föredra framför en skål med sockrade frukostflingor. Hur dessa sedan står sig i jämförelse med att inte äta frukost över huvud taget är desto svårare att svara på.

Dessutom ska man komma ihåg att forskarna bara tittade på viktnedgången i kilon och det är möjligt att man hade kunnat se skillnader i avseende på kroppskomposition eller metabola faktorer om även det undersökts. Om skillnaderna är små kan det även vara så att studieperioden helt enkelt var för kort för att dessa skulle upptäckas.