I dagens samhälle är en ökad övervikt och minskad aktivitetsnivå stora hälsoproblem. Ett sätt att motverka det sistnämnda är att byta ut kontorsstolen mot ett gångband eller en motionscykel.

Vi spenderar stora delar av våra liv på jobbet, ett jobb som för många av oss innefattar många timmar av stillasittande. Att vi dessutom spenderar stor del av vår lediga tid sittande framför dator och TV gör inte saken bättre. Den här inaktiviteten medför en ökad risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt metabola syndromet.

Att kunna motionera samtidigt som man jobbar skulle vara ett lätt sätt att öka dagens totala aktivitet samtidigt som det blir väldigt tidseffektivt. Frågan är då hur detta skulle påverka arbetsförmågan och välbefinnandet?

Studien

I en nyligen publicerad studie ville man studera korttidseffekterna av att använda aktiva arbetsstationer (gångband eller cykel) i jämförelse med stående eller stillasittande arbete. 

Deltagarna delades in i fyra grupper som antingen skulle gå på ett motionsband, sitta på med en motionscykel, stå eller sitta framför datorn. På datorn skulle de på 35 minuter lösa så många uppgifter som möjligt. Detta skulle motsvara prestationsmåttet för arbetsförmågan och redovisades som både antal rätta svar och antal felaktiga svar.

Arbetsuppgifterna var att besvara olika frågor genom att använda internet. Deltagarna kunde till exempel få i uppgift att göra en prisjämförelse på en specifik produkt hos olika återförsäljare.

Utöver detta undersöktes även deltagarnas välbefinnande med hjälp av olika frågeformulär, attributen för välbefinnandet delades in i boredom, stress, arousal och satisfaction. 

Resultat

De aktiva arbetsstationerna analyserades separat i jämförelse med sittande respektive stående arbete. 

Vad gäller prestationsmåtten fann man ingen signifikant skillnad i avseende på antal rätt mellan gruppen som fick gå på motionsbandet och deltagarna som fick stå eller sitta. Däremot presterade cykelgruppen sämre än deltagarna som stod upp. När man jämförde antalet felaktiga svar fann man inga signifikanta skillnader mellan grupperna.

Det var större variation i resultatet när det kommer till måtten på välbefinnandet. Grupperna med aktiva arbetsstationer hade högre arousal än både stående och sittande grupperna. Deltagarna med aktiva arbetsstationer upplevde även mindre boredom vilket alltså även det talar för användandet av motionsband eller cykel.

Sen går resultaten dock isär då gruppen som gick på motionsband upplevde mindre stress än de passiva grupperna medan man inte fann någon skillnad för cykelgruppen. Användandet av motionscykel gav inte någon effekt på graden av satisfaction. Samtidigt fann man en högre grad av satisfaction med motionsband jämfört med stående men inte med sittande.

Diskussion

På det stora hela verkar aktiva arbetsstationer vara att föredra i avseende på psykologiska mått. Arbetsförmågan var dessutom lika bra som stående och sittande när motionsbandet användes medan gruppen som satt på cykeln presterade något sämre.

Deltagarna i cykelgruppen menade att det var svårt att trampa på pedalerna samtidigt som de skulle arbeta med datorn, vilket åtminstone delvis skulle kunna förklara utfallet. Dessutom har man i tidigare studier sett att det är svårare att använda armarna samtidigt som man ska cykla vilket kan vara ytterligare en förklaring.

Viktigt att komma ihåg är att deltagarna bara ”arbetade” 35 minuter så hur resultatet skulle se ut efter en hel arbetsdag eller i ett ännu längre perspektiv kan vi bara spekulera kring. Däremot verkar det åtminstone under kortare perioder vara möjligt att utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt samtidigt som aktivitetsnivån och välbefinnandet ökar. Så även om motionsband kan vara en stor kostnad för arbetsgivaren så kan det samtidigt ses som en investering i de anställda.

Lätt fysisk aktivitet, vilket var vad som genomfördes i studien, har dessutom kopplats till minskad depression och ökat välbefinnande vilket talar för att motionsband kan vara en bra investering. I ett tidigare inlägg har jag skrivit mer angående påståendet att fysisk aktivitet kan motverka och lindra depression och ångest.