Åstrandtestet utvecklades av P-O Åstrand och Irma Åstrand (då Rhyming) under 1954 och är idag det kanske mest använda konditionstestet i Sverige. Åstrandstestet är ett submaximalt konditionstest och bygger på det linjära sambandet mellan hjärtfrekvens och syreupptagningsförmåga. Testet är enkelt att utföra och eftersom det är ett submaximalt konditionstest lämpar det sig extra bra för exempelvis äldre eller sjuka personer.

Hur utförs Åstrandtestet

För att utföra Åstrandtestet behöver du en cykelergometer, metronom, Borgskala, klocka och ett tidtagarur. Efter att ha justerat sadel och styre får testpersonen sätta sig på cykeln och trampa på en belastning och kadens som genererar en puls på mellan 130-150 slag/minut. Belastningen anpassas initialt utifrån riktlinjer utifrån kön, ålder och träningsstatus.

Tanken är att testpersonen ska få cykla på en konstant belastning under sex minuter som genererar den önskade pulsfrekvensen på 130-150 slag/minut. Sista 15-20 sekunderna varje minut registreras testpersonens puls genom att ta tiden för 30 pulsslag. Om pulsfrekvensen skiljer sig med mer än 5 slag sista två minuterna av testet får testpersonen fortsätta cykla ytterligare en eller flera minuter till dess att steady-state (stabil pulsnivå) uppnås.

Efter två och tre minuters arbete samt när testpersonen nått steady-state får testpersonen skatta den upplevda ansträngningen med hjälp av Borgskalan. Om pulsen understiger 130 slag per minut efter några minuters cykling alternativt att testpersonen skattar väldigt lågt på Borgskalan kan du behöva höja intensiteten och starta om klockan. Skulle pulsen istället stiga över 160 slag per minut alternativt att testpersonen skattar ansträngningen till 16 eller högre på Borgskalan ska testet avbrytas och upprepas på nytt tidigast en timme efter avslutat test.

Vad är ett bra resultat på Åstrandtestet?

Åstrandtestet används för att ge en uppskattning av testpersonens syreupptagningsförmåga (VO2-max) utifrån några givna antaganden, nämligen:

  • ett linjärt samband mellan pulsfrekvensen och syreupptaget
  • ett linjärt samband mellan pulsfrekvensen och arbetsbelastningen
  • att arbetsekonomin på cykel inte skiljer sig nämnvärt mellan testpersoner
  • att pulsfrekvensen vid ett konstant arbete har nått steady-state efter 5-6 minuter

Dessutom är Åstrandstestets tillförlitlighet beroende av säkerheten i den angivna maxpulsen. Åstrandstestets tillförlitlighet är därför betydligt högre om du har en korrekt maxpuls jämfört med om du endast förlitar dig på en uppskattad maxpuls.

På grund av ovan nämnda faktorer lämpar sig Åstrandtestet antingen att används på gruppnivå för att få en mer generell bild av syreupptagningsförmågan alternativt för att utvärdera hur en individs syreupptagningsförmåga förändras över tid vid upprepade mätningar.

Referenser