Avhållsamhet dagen innan viktiga matcher och tävlingar har förespråkats länge då sexet sägs försämra prestationsförmågan. Ligger det någon sanning i påståendet eller är det en myt?

Teorierna kring varför sex skulle försämra prestationsförmågan är många och vissa är så pass gamla att de kan härledas till de forna romarna och grekerna. Vissa har föreslagit att testosteronet utsöndras med ejakulationen och därmed minskar aggressiviteten och styrkan. 

Det var dock först för cirka 40 år sedan som man faktiskt började studera sexets inverkan på prestationsförmågan. Utöver rena prestationstest har man även studerat dess påverkan på hormonnivåer och psykologiska faktorer. Frågan är då om det finns något vetenskapligt stöd för riktlinjen ”inget sex före tävling och match”?

En sammanställning av forskningen kring sex före tävling

För någon månad sedan publicerades en systematisk översiktsartikel där man gått igenom forskningen kring sexets inverkan på prestationsförmåga, hormoner och psykiskt välbefinnande. Endast nio studier inkluderades i översiktsartikeln där man hade som inklusionskriterium att utfallsmåttet skulle ha jämfört bland atleter som antingen hade haft sex eller inte hade haft sex innan  mätningen. 

Föga förvånande var det vetenskapliga underlaget av låg kvalité med stor variation gällande studieupplägg och med få deltagare. Vilket både gör det svårt att dra slutsatser och att jämföra resultaten mellan studierna. Studierna som inkluderats hade emellertid undersökt både syreupptagningsförmåga, styrka, rörlighet, reaktionsförmåga och koordination men inte på någon variabel har man kunnat påvisa att sex skulle försämra prestationen.

En del studier har istället mätt hormonnivåer och har då fokuserat på testosteron. Inte heller här kunde man påvisa något tydligt resultat över att sexet skulle ha en negativ påverkan. Även om det skulle ha någon effekt på testosteronnivåerna är det oklart om det skulle ha någon betydelse avseende prestationen.

Till sist diskuterar man även sexets påverkan på det psykiska välbefinnandet. Här finns det inte heller speciellt mycket forskning att gå på men som det verkar kan sexet istället ha en positiv effekt. Bland annat skulle sexet kunna ha en avslappnande effekt vilket i sådana fall skulle kunna dämpa stressen inför en viktig tävling.

Påståendet att sex dagarna före en match eller tävling skulle försämra prestationsförmågan verkar med andra ord bara vara en myt. Vikten av avhållsamhet dagarna före en tävling eller match kan säkert leva kvar ett tag hos vissa coacher även om många forskare istället framhäver vikten av att låta idrottarna få bibehålla sitt normala sexliv.