Med justerbara skrivbord kan man minska både stillasittandet och muskuloskeletala besvär samtidigt som arbetsförmågan förbättras.

En stor del av befolkningen har kontorsarbeten eller andra yrken som innebär mycket stillasittande. Som om inte det vore nog spenderas även en stor del av fritiden stillasittande framför TV och dator. Den stora fysiska inaktiviteten som detta medför har visat sig öka risken för kardiovaskulära sjukdomar, typ 2-diabetes, cancer och ökar mortaliteten (1). Att stillasittande leder till ökad mortalitet har jag skrivit om förut och då tog jag även upp att fysisk inaktivitet ligger på fjärde plats över vanligaste dödsorsakerna enligt WHO (2).

Då en stor del av befolkningen har yrken som innebär mycket stillasittande har det lagts mycket fokus på att försöka förändra detta där man bland annat har försökt öka motionen vid skrivbordet med olika motionsband och motionscyklar. Även om resultaten skiljer sig en del mellan olika studier så har det generellt sett visat positiva resultat. I en ny studie hade man ett ganska intressant upplägg där man visade att det kan räcka med justerbara skrivbord för att få positiva effekter på många olika plan (3).

Studien

En anledning till varför jag valde att skriva om den här studien var för att den hade ett ganska intressant upplägg. Vanligtvis i studierna på stillasittande brukar interventionsgruppen få justerbara skrivbord eller motionsredskap på sin nuvarande arbetsplats vilket gör det väldigt uppenbart att det skett en specifik förändring. 

Deltagarna i den här studien arbetade på ett universitet och interventionsgruppen skulle få flytta till en renoverad del av universitetet medan kontrollgruppen fick sitta kvar på samma avdelning. Den nyrenoverade delen såg i princip likadan ut och höll samma standard som den gamla förutom att den hade utrustats med justerbara skrivbord. Deltagarna i interventionsgruppen fick instruktioner om hur skrivbordet fungerade så de var givetvis väl medvetna om att förändringen skett. I övrigt fick de däremot inga instruktioner om att försöka stå upp så mycket som möjligt eller vilka hälsofördelar det skulle medföra.

För att undersöka om höj- och sänkbara skrivbord hade någon effekt på stillasittandet fick deltagarna besvara ett frågeformulär online. Det här gjorde man innan och sex månader efter att interventionsgruppen fått byta lokaler. Frågeformuläret bestod av 43 frågor där man ville veta hur mycket deltagarna satt ner om dagarna, hur mycket de satt framför en dator, deras fysiska aktivitet, upplevda hälsa och muskuloskeletala problem samt deras uppskattade arbetsförmåga senaste tre månaderna. Vid frågorna om den fysiska (in-)aktiviteten fick deltagarna svara på hur stor del av arbetsdagen som bestod av exempelvis sittande arbete mellan 0-100%. På frågorna om muskuloskeletala problem fick de besvara frågorna på en 5-gradig skala och frågan om arbetsförmågan på en 11-gradig skala.

Självrapportering på det här sättet är en metod som fått mycket kritik men är tyvärr en metod som används väldigt ofta i de här sammanhangen.

Resultat

Resultaten från studien kan du se i diagrammet och tabellen nedan. Den första visar den procentuella förändringen av stående och sittande där vi kan se att interventionsgruppen ökade tiden med stående arbete med och utan dator samt minskade tiden i sittande arbete med och utan dator. Även om skillnaden mellan grupperna var stor i avseende på sittande arbete med dator så var skillnaden inte statistisk signifikant. Ingen av grupperna förändrade sin tid i sittande på fritiden.

När det kommer till muskuloskeletala problem i axlar och nacke fann man en signifikant skillnad men frågan är om det har någon större betydelse då skillnaderna mellan grupperna var väldigt liten. Deltagarna fick som sagt skatta sin känsla i nacke och axlar i slutet av dagen på en skala mellan 1 (very comfortable) till 5 (very uncomfortable) och interventionsgruppen skattade sin känsla 0.3 lägre efter 6 månader medan kontrollgruppen skattade sin känsla 0.3 högre. Så det är tveksamt om skillnaden är klinisk relevant även om den är statistisk signifikant.

Samma sak gäller den uppskattade arbetsförmågan där kontrollgruppen skattade den 0.3 högre efter sex månader med justerbart skrivbord medan kontrollgruppen som fått sitta kvar skattade den 0,4 lägre. Det här gjordes på en skala mellan 0 (completely unable to work) till 10 (work ability at its best) så hur stor effekt den här skillnaden har på det faktiska arbetet går att diskutera.

Diskussion

Den här studien visar alltså att förändringar i miljön (dvs. ett justerbart skrivbord) kan räcka långt för att minska stillasittandet. Det som gör det extra intressant är att man inte sa till deltagarna att stå upp så mycket som möjligt då det är bra för deras hälsa utan man såg bara till att de hade möjligheten att göra det. I många andra studier tror jag att deltagarna kan ha känt att det funnits en viss förväntan att de ska stå upp eller röra på sig mer i samband med att de fått justerbara skrivbord eller motionsmaskiner vid sin arbetsplats. 

Deltagarna förändrade inte tiden med stillasittande på fritiden och det får nog ändå ses som ett positivt resultat då en ökad tid i stående hade kunnat innebära att deltagarna känt sig tröttare när det kommit hem och därför suttit stilla mer hemma. Det är klart att det hade varit ännu bättre om resultatet även hade smittat av sig på fritiden så vi hade sett en minskad tid med stillasittande även där men det är lite av ett önsketänkande. 

Vad gäller de muskuloskeletala problemen och arbetsförmågan fann man alltså statistiska skillnader mellan grupperna med fördel för interventionsgruppen. Även om jag är tveksam till om den här skillnaden är så stor att den har någon effekt så är det åtminstone en positiv trend. Hade man dessutom sagt åt deltagarna i interventionsgruppen att stå upp så mycket som möjligt hade man säkert sett en större skillnad.

När det kommer till arbetsförmågan uppskattade interventionsgruppen den högre efter sex månader med höj- och sänkbara skrivbord. Det här skulle kunna ha att göra med de minskade problemen med nacke och axlar men även här är det viktigt att komma ihåg att skillnaden är ganska marginell även om den alltså var statistiskt signifikant. I vissa studier har man sett en försämrad arbetsförmåga när deltagarna fått använda olika motionsmaskiner och då kanske justerbara skrivbord kan vara en bra medelväg för att minska stillasittandet utan att inverka negativt på arbetet. 

Avslutningsvis skulle jag bara vilja rekommendera det här korta klippet som på ett underhållande vis förklarar varför det är dåligt att sitta stilla alltför länge.
https://www.youtube.com/watch?v=wUEl8KrMz14