Att konditionsträna efter inlärningstillfället gör att du kommer ihåg mer av det du försökt memorera.

Att konditionsträning fyller en funktion utöver att förbättra konditionen är vida känt. Det lyfts många gånger fram som viktigt för hälsa och välmående, bland annat för att minskar mortaliteten och för att konditionsträning kan motverka depression och ångest. Dessutom verkar det finnas en koppling mellan fysisk aktivitet och den kognitiva förmågan (1). Något som, enligt en nyligen publicerad studie, bland annat kan vara ett resultat av att konditionsträning förbättrar minnet (2).

Memorera, vänta, konditionsträna

För att studera hur konditionsträning kan underlätta inlärningen delade man in deltagarna i tre grupper. Samtliga grupper fick 40 minuter på sig att försöka memorera bakom vilken prick 90 bilder gömde sig innan man genomförde ett test för att se hur mycket deltagarna lärt sig.

Därefter fick en grupp köra ett intervallpass i 35 minuter, titta på naturdokumentärer i tre timmar och till sist återvända till träningslabbet för en kontrollperiod på motsvarande längd som intervallpasset. Den här gången utan att träna. Den andra gruppen gjorde samma sak men i omvänd ordning, det vill säga en kontrollperiod, tre timmar med naturdokumentärer och till sist ett intervallpass. Den tredje och sista gruppen utförde ingen konditionsträning utan hade en kontrollperiod i träningslabbet både innan och efter att de kollat på naturdokumentärerna.

Flödesschemat över studiens upplägg. NE = ingen konditionsträning, IE = konditionsträning direkt efter inlärningstillfället, DE = fördröjd konditionsträning efter inlärningstillfället.

Två dygn senare genomförde man Test 2 för att se hur mycket deltagarna i varje grupp kom ihåg i förhållande till hur mycket de kom ihåg vid Test 1. Det man fann var att gruppen som konditionstränade fyra timmar efter inlärningstillfället kom ihåg mer än både kontrollgruppen och gruppen som konditionstränat direkt efter inlärningstillfället.

Vid det andra testtillfället fick deltagarna även svara på hur säkra de var på sina svar men där såg man ingen skillnad mellan grupperna. Inte heller hur snabbt deltagarna besvarade frågorna skiljde sig mellan grupperna. Däremot såg man en korrelation mellan rätta svar och hur snabbt deltagarna svarade på frågorna men det gällde samtliga grupper. 

Under Test 2 använde man sig även av fMRI, en metod för att studera aktiviteten i hjärnan. Den visade att aktivitetsmönstret i hippocampus var mer likformigt hos gruppen som konditionstränat fyra timmar efter inlärningstillfället när de svarade rätt på frågorna. Exakt vad det beror på kunde man inte förklara men man vet att hippocampus har en central roll för såväl korttidsminnet som bildandet av nya minnen. 

Kommentar

Det verkar som att konditionsträning, om den utförs på rätt sätt, kan förbättra inlärningsförmågan genom att förbättra minnet. Hur det hänger ihop vet man inte riktigt men man har sett att konditionsträning frisätter BDNF, plasticity related proteins, adrenalin, noradrenalin samt andra ämnen som är viktiga vid bildandet av nya minnen. 

Att endast den fördröjda konditionsträningen hade en positiv effekt kunde forskarna inte förklara men spekulerade i att det kunde bero på att inlärningsmijlön (i hjärnan) redan var maximerad kring inlärningen. Den fördröjda konditionsträningen ökade sannolikt frisättningen av ovan nämnda ämnen vilket i sin tur på nytt förbättrade inlärningsmiljön. 

Vidare poängterar forskarna att det fortfarande återstår mycket att undersöka avseende bland annat vilken typ av minne som förbättras, vilken träningsform som är bäst, när träningen ska utföras, hur länge effekten håller i sig och om det spelar någon roll hur bra kondition man har. Oavsett så är det här ytterligare en anledning att konditionsträna!