Att vara mentalt trött försämrar din fysiska prestationsförmåga, åtminstone din uthållighet.

Bullet points

  • Mental trötthet är ett psykobiologiskt tillstånd orsakat av längre perioder med kognitivt krävande aktiviteter och karaktäriseras av en kombination av subjektiva, beteendemässiga och fysiologiska uttryck.
  • Mental trötthet försämrar uthålligheten men har ingen inverkan på maximal styrka, power och anaerobt arbete.
  • Försämringen av uthålligheten till följd av mental trötthet verkar bero på en högre upplevd ansträngning.

Mental trötthet försämrar uthålligheten, inte styrka, explosivitet och anaerobt arbete

En översiktsartikel och metaanalys som publicerades tidigare i år sammanfattade vad mental trötthet är och hur det påverkar prestationsförmågan (1). Mental trötthet kan beskrivas som ett psykobiologiskt tillstånd orsakat av längre perioder med kognitivt krävande aktiviteter och karaktäriseras av ett eller flera subjektiva, beteendemässiga och fysiologiska uttryck. Ganska komplext och svårt, jag vet. Här följer därför en liten förklaring till respektive uttryck:

  • Subjektiva uttryck – en känsla av trötthet och energilöshet, minskad motivation och vakenhet.
  • Beteendemässiga uttryck – försämrad prestationsförmåga under en kognitiv uppgift, exempelvis försämrad reaktionsförmåga eller noggrannhet. 
  • Fysiologiska uttryck – förändringar i hjärnaktivitet.

Åter till översiktsartikeln. Totalt 11 studier inkluderades och sammanställningen av dessa visade att uthålligheten försämrades av mental trötthet. Den försämrade uthålligheten visade sig bland annat med en försämrad förmåga att upprätthålla en viss intensitet och en försämrad tid på en viss sträcka. Den mentala tröttheten verkade emellertid inte påverka fysiologiska variabler som ofta associeras med uthållighetsprestation, så som puls, syreupptag, laktat och slagvolym. Den försämrade uthålligheten verkar snarare bero på en ökad upplevd ansträngning som gör att du inte orkar pressa dig lika hård.

Att vara mentalt trött verkar däremot inte ha någon inverkan på styrka, power och anaerobt arbete. Vilket tyder på att den mentala trötthetens negativa effekt varierar beroende på prestationsmomentets intensitet och/eller duration. Att prestera under kort tid med hög intensitet verkar inte påverkas av den mentala tröttheten på samma sätt som under en mer långvarig aktivitet som därmed utförs på en lägre intensitet. 

Resultaten från studierna tyder därför på att det är den upplevda ansträngningen under långvariga aktiviteter som påverkas mest om du är mentalt trött. Ska du prestera så bra som möjligt bör du därför undvika kognitivt krävande uppgifter innan du ska träna eller tävla. Självklart kan tyckas. Det kan emellertid vara bra att tänka på när du planerar din träning under en vecka. Kanske skulle du tjäna på att lägga konditionsträningen på helgen och styrketräning eller kortare intervaller efter arbetsdagarna. Alternativt att du planerar in mentalt krävande pass under eller innan arbetsdagen om du vet att du har ett kognitivt krävande arbete.