En 14 år lång studie med data från fler än 130 000 matcher inom toppfotbollen belyser riskerna med tät matchning.

Det är sedan tidigare känt att fotbollsspelare inte är återhämtade inom 72 timmar efter en fotbollsmatch (1) och det är därför rimligt att tänka sig att tätt matchande skulle öka skaderisken. Det har publicerats studier som visat att skaderisken är högre med fyra jämfört med sex dagar mellan matcherna (2,3), men då med en begränsad mängd data och med analyser lagnivå istället för individnivå. Nu har det publicerats en betydligt större studie från den svenska forskargruppen Football Research Group med data från hela 130 170 matcher insamlat från 57 av Europas bästa klubbar (4)

Syftet med studien var att analysera sambandet mellan match-frekvensen och skaderisken på individnivå. Forskarna undersökte även om matchandet på lång sikt (long-term match congestion) påverkade skaderisken på kort sikt (short-term match congestion). 

Dessutom ville forskarna undersöka om spelarnas speltid under respektive match påverkade skaderisken. På kort sikt analyserades därför hur matchandet på kort sikt påverkade skaderisken beroende på om spelaren spelade minst 90 minuter eller inte. Avseende matchandet på lång sikt undersöktes skaderisken beroende på om spelarnas totala speltid var ≤4.5 timmar, >4.5 till ≤7.5 timmar eller >7.5 timmar. Vad gäller skadorna analyserades alla skador, muskelskador och muskelskador i olika muskelgrupper.

Högre risk för muskelskador med få dagar mellan fotbollsmatcherna

Hur många dagar det var mellan matcherna hade ingen påverkan på den totala skaderisken när alla skador analyserades. Däremot var risken för muskelskador 21 och 19 procent lägre med 6 respektive 7-10 dagar mellan matcherna jämfört med ≤3 dagar mellan matcherna. 

Risken för muskelskador var 18-22 procent lägre med 6 och 7-10 jämfört maximalt tre dagar mellan matcherna oavsett om spelaren hade spelat minst 90 minuter eller inte. Skillnaden var däremot bara signifikant om spelaren hade spelat minst 90 minuter. Vilket inte är helt oväntat då ett kortare inhopp föregående match rimligtvis inte borde öka skaderisken. 

Huruvida spelarnas totala speltid senaste 30 dagarna var ≤4.5 timmar, >4.5 till ≤7.5 timmar eller >7.5 timmar hade ingen betydelse för skaderisken, varken avseende totalt antal skador eller muskelskador. Oavsett speltid var risken för muskelskador 17-31 procent lägre när det var 6 eller 7-10 dagar mellan matcherna jämfört med ≤3 dagar.

Forskarna analyserade som sagt även risken för muskelskador i olika muskelgrupper, närmare bestämt skador på höft/ljumske, lår och underben. Analysen visade att spelarna fick 18-22 procent färre skador när matcherna separerades med 6 eller 7-10 dagar. Skillnaderna i skaderisk var däremot inte signifikanta när skadorna analyserades separat på det här sättet.

Sammanfattning och kommentar

Den här studien visade att det krävs åtminstone sex dagar mellan fotbollsmatcherna för att risken för muskelskador ska vara reducerad jämfört med om det endast är maximalt tre dagar mellan matcherna. Det räcker alltså inte att bara ha fyra eller fem dagar mellan matcherna. Det har tidigare föreslagits att fotbollslagen ska ha åtminstone fyra dagar mellan matcherna för att kunna återhämta sig ordentligt (5) men det verkar alltså inte vara tillräckligt för att minska risken för muskelskador skaderisken. Den totala skaderisken verkar, utifrån den här studien, däremot inte påverkas av antalet dagar mellan matcherna. 

Ett annat anmärkningsvärt resultat i den här studien var att spelarnas totala speltid senaste 30 dagarna inte hade någon inverkan på skaderisken, varken totalt sett eller avseende muskelskador. Kanske för att en hög belastning under lång tid verkar kunna minska skaderisken under mer intensiva perioder (6)

Antalet dagar mellan matcherna verkar som sagt påverka risken för muskelskador och en trolig orsak till detta är att spelarna inte hinner återhämta sig tillräckligt. För att lösa det kan det därför vara bra att lägga extra stort fokus på återhämtningen när det är få dagar mellan matcherna och/eller se till att få en bra rotation av spelare under och mellan matcherna.