Skadeförebyggande program har visat goda resultat i tidigare studier. Nu har man även utvecklat FIFA 11+ till ett skadeförebyggande program för barn och ungdomar.

Att förebygga skador är en viktig del i jobbet som tränare oavsett nivå och ålder på idrottarna. Några skadeförebyggande program som visat sig fungera bra är knäkontroll och FIFA 11+ och en metaanalys som jag skrivit om tidigare fann att FIFA 11+ minskade antalet skador med 35 procent. Att försöka minska skaderisken bland yngre idrottare är ett viktigt mål och i ett försök att göra detta har man nu tagit fram FIFA 11+ kids som riktar sig till barn.

FIFA 11+ kids

Utformningen av FIFA 11+ kids baseras på typen av skador som yngre idrottare råkar ut för och tar hänsyn till deras fysiska mognad. Övningarna i programmet som fokuserar på stabilitet, styrka och balans kan delas in i kategorierna:

  • Spatial orientering, antecipering och uppmärksamhet, framför allt vid dual-task.
  • Generell balans och koordination. 
  • Fallteknik för att undvika skador vid fall.

För att studera effekten av programmet rekryterades 157 barn från tolv olika lag i åldersgrupperna -9 till -13 (1). Hälften av barnen var med i en interventionsgrupp som fick utföra sju olika övningar hämtade från kategorierna i FIFA 11+ kids. Den andra hälften utgjorde en kontrollgrupp och fick alternera mellan två standarduppvärmningar bestående av olika passnings-, dribblings och spelövningar samt två varianter av tagen. Innan studien drog igång intervjuade man fotbollstränare för barn i nämnda ålderskategorier för att ta reda på hur uppvärmningen vanligtvis går till. Utifrån detta valdes övningarna i kontrolluppvärmningarna för att kontrollgruppen skulle representera hur det ser ut i verkligheten.

För att utvärdera effekten av uppvärmningsprogrammet testade man rörelsekontrollen, tekniken och passningsförmågan med single leg stance, Y-balance test, drop jump, countermovement jump, stående längdhopp, 20 meter sprint, agility, en slalombana med fotboll och väggpassningar på volley.

Efter 10 veckor såg man en genomgående men liten trend att FIFA 11+ kids gav bättre resultat än den traditionella uppvärmningen. Detta trots att närvaron var något högre i kontrollgruppen som tränade i snitt 1,7 gånger per vecka jämfört med barnen i interventionsgruppen som tränade 1,5 gånger per vecka.

Tidigare och framtida forskning kring FIFA 11+ kids

Även om FIFA 11+ kids har som mål att förebygga skador var det inte skadeincidensen som undersöktes. I en metaanalys från 2014 sammanställdes dock 21 studier där man tittat på effekten av skadeförebyggande program för barn och ungdomar (2). Det man såg var att skadeincidensen minskade med 46 procent. 

När man analyserade resultaten vidare såg man att framför allt tjejer hade nytta av skadepreventionen och att hoppövningar och plyometrisk träning var effektiva komponenter i programmen. Tittar man på övningarna i FIFA 11+ kids så kan man konstatera att det till stor del består av plyometrisk träning och hoppövningar vilket talar för att det skulle kunna minska skaderisken utöver att förbättra barnens motoriska färdigheter och teknik. Om det verkligen är så får framtida forskning besvara.

Deltagarna i studierna som inkluderades i meta-analysen var mellan 10.7-17.8 år gamla vilken alltså var något äldre än barnen som fick utföra FIFA 11+ kids och man poängterar att det utförts väldigt lite forskning på barn under 14 år. Förhoppningsvis kan man bygga vidare på FIFA 11+ kids för att undersöka huruvida det även har en skadeförebyggande effekt.