I vissa studier har deltagarna ökat i muskelmassa på bara några enstaka veckor men i en ny studie menar man att den muskelmassan till stor del är en cellsvullnad.

I regel sträcker sig styrketräningsstudier bara över några veckor eller upp till några månader. Den tiden brukar räcka för att få fram resultat på både styrka och hypertrofi, även om det hade varit mer intressant om studietiden åtminstone hade varit det dubbla. 

De allra flesta styrketräningsstudier har bara mätningar innan och efter träningsperioden vilket gör det omöjligt att veta exakt hur snabbt det går att öka i styrka eller hypertrofi, det går bara att konstatera att det hänt under träningsperioden. Genom att mäta både styrkan och hypertrofi varje vecka försökte DeFreitas och kollegor kartlägga när ökningarna sker (1). Då fann man att deltagarna hade ökat sin tvärsnittsarea redan efter två träningspass medan styrkeökningarna lät vänta på sig till vecka fyra. 

I en ny studie ville man dock ta reda på om tidiga hypertrofiökningar kan förklaras med ett muskelödem vilket kommer till följd av muskelskada (2). Det här är den första studien i sitt slag och det behövs mer forskning på området men jag tyckte studien och resultaten var intressanta så jag tänkte gå igenom den lite kort.

Studien

Tio unga män deltog i studien där de skulle styrketräna i tio veckor. Träningspassen som bestod av tre set benpress och tre set benspark skulle genomföras två gånger i veckan. Vikten valdes så de kunde utföra 9-12 repetitioner och set-vilan var 90 sekunder. 

Innan träningsperioden, vecka tre och vecka tio mätte man vastus lateralis tvärsnittsarea (CSA), deltagarnas maximala kraftutveckling (MVC) samt interleukin-6 och myoglobin vilka är markörer för muskelskada. Utöver detta använde man sig även av en speciell ultraljudsteknik, USecho, för att kunna avgöra hur stor cellsvullnaden av muskelödemet var.

Resultat 

Det man fann var att tvärsnittsarean hade ökat med 2,7 % vecka tre och 10,4 % vecka tio. Med hjälp av ultraljudstekniken såg man däremot att även cellsvullnaden hade ökat och när man normaliserat detta mot tvärsnittsarean såg man att hypertrofiökningen vecka tre till stor del kunde förklaras av ett muskelödem. 

Även plasmanivåerna av interleukin-6 och myoglobin var förhöjda vecka tre jämfört med startvärdet. Myoglobinvärdet var även högre än vid den sista mätningen vecka tio. Det här är alltså markörer för muskelskada och en muskelskada leder till en cellsvullnad vilket då stödjer resultatet.

Diskussion

Utifrån den här studien verkar alltså tidiga ökningar i hypertrofi kunna tillskrivas en cellsvullnad och det skulle då innebära att tidigare forskning där man sett en tidig ökning av tvärsnittsarean kan ifrågasättas. 

Inledningsvis skrev jag att DeFreitas och kollegor hade sett att så lite som två träningspass kunde öka tvärsnittsarean vilket då skulle kunna förklaras med en cellsvullnad, något DeFreitas och hans kollegor var medvetna om. De spekulerade nämligen i att muskelcellerna hade svullnat upp i början av träningsprogrammet. Vidare menade de att den här svullnaden borde ha varit som högst den första veckan av träningsprogrammet för att sedan minska eller hållas konstant. De undersökte då vid vilken vecka tvärsnittsarean var signifikant större än vecka ett och fann att det var den tredje veckan. Eftersom en ökad muskelmassa gör att du blir starkare jämförde de även detta med styrkeutvecklingen där man fann att styrkan hade ökat signifikant vid vecka fyra. Detta ledde då till att forskarna menade att en signifikant ökning av hypertrofi tar 3-4 fyra veckor.

En annan intressant studie på området är en studie från 2005 där deltagarna fick träna i två veckor med ocklusionsträning två gånger om dagen sex dagar i veckan (3). Efter den här korta träningsperioden fick deltagarna imponerande resultat med en ökad tvärsnittsarea på 8,5 procent samtidigt om styrkan i knäböj och lårcurl ökade 16,8 respektive 22,6 procent. 

I studien mätte man även olika markörer för muskelskada och av dessa såg man ingen ökning. Ocklusionsträning verkar inte ge någon muskelskada så det är rimligt att anta att hypertrofiökningarna inte beror på ett muskelödem till följd av muskelskada. Eftersom man inte kontrollerade för en eventuell cellsvullnad kan vi däremot inte vara helt säkra och med tanke på att ökningarna var väldigt stora, även för nybörjare, så kanske vi ska tolka resultatet varsamt. 

Som ni märker är det fortfarande väldigt oklart hur tidigt man egentligen kan se några förändringar i muskelmassa så på det området krävs det fler och bättre studier. En stor anledning till varför det fortfarande är oklart är för att studierna ovan skiljer sig åt en hel del i utförande och med olika träningsupplägg är det inte konstigt att även resultaten är olika. Lärdomen av det här inlägget är dock att det är viktigt att ta hänsyn till cellsvullnaden när man undersöker ökningarna av muskelmassan.