I en ny metaanalys har man tittat på huruvida FIFA 11+ är ett bra skadeförebyggande program.

Jag har skrivit några inlägg tidigare som handlar om hur du håller dig borta från skador. Bland annat vilka skadeförebyggande interventioner och program som fungerar samt vad du kan göra för att minimera muskelförlusten medan du är skadad. Nedan följer en lista med några relaterade inlägg.

Som du ser behandlade jag det skadeförebyggande programmet FIFA 11+ i ett av inläggen ovan. Då kom jag fram till att programmet fungerade bra för att minska skaderisken men nu har det kommit en ny metaanalys (1) i vilken man fick fram några intressanta resultat som jag tänkte gå igenom.

Hur FIFA 11+ är uppbyggt

Innan vi går vidare tänkte jag beskriva programmet lite kort. FIFA 11+ består av 15 övningar och tanken är att programmet ska genomföras som uppvärmning. Programmet består av tre delar: 

  • Löpning och stretching 
  • Bål- och benstyrka samt plyometriska övningar
  • Löpning och riktningsförändringar i hög hastighet

När programmet först togs fram kallades det för FIFA 11 men efter något år valde man att utveckla programmet för att göra det än mer effektivt. Det man gjorde då var att byta ut och lägga till några övningar för att få en högre intensitet, större variation och bättre progression i programmet. Det här medförde även att programmet gick från att ta ungefär 15 minuter till 20 minuter. Som jag skrev i mitt tidigare inlägg finns programmet i sin helhet på hemsidan

Metaanalys över FIFA 11+

Metaanalysen inkluderade nio studier där man undersökt om programmen kan minska skaderisken hos fotbollsspelare. Av dessa var undersöktes 11+ i fem av studierna medan övriga fyra var på tidigare versioner av programmet. Programmen måste naturligtvis jämföras med något annat och i åtta av studierna fick kontrollgruppen utföra lagens vanliga uppvärmningsprogram medan kontrollgruppen i den sista studien fick genomföra en framtagen traditionell dynamisk uppvärmning.

Definitioner av skador

Det kan vara svårt att veta vad som egentligen är en skada men i studierna registrerade man bara skador som inneburit att spelaren inte kunde delta fullt ut på följande träning eller match. Utöver antalet skador registrerades även träningstiden så man kan få en uppfattning om hur många skador spelarna fick per 1000 tränings- och matchtimmar. Därefter jämförde man detta mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen för att se om incidensen (antalet skador delat med tiden för exponering) förändrats.

Resultat av FIFA 11+

Det man fann var att programmen kunde minska förekomsten av alla skador med 23 procent och skadorna för nedre extremitet med 24 procent i förhållande till kontrollgruppen. I diagrammet nedan ser ni hur många skador som förekom per tusen timmar. 

Utöver detta gjorde man analyser av hur olika versioner av programmet påverkade skadeincidensen samt om det var någon skillnad mellan kvinnor och män. Diagrammet nedan visar hur många procent skaderisken per 1000 timmar förändrades i jämförelse med kontrollgrupperna. Som ni ser fungerade lyckades båda programmen minska skaderisken och programmen hade effekt på både män och kvinnor.

Det bör dock tilläggas att effekterna av programmen endast var signifikanta totalt sett, för FIFA 11+ samt för män. 

Kommentar kring forskningsläget

Totalt sett stärker den här metaanalysen tidigare forskning som visat att FIFA 11+ fungerar för att minska skaderisken (2). Däremot verkar FIFA 11+ vara betydligt mer effektivt än sin föregångare. Något som är fullt rimligt med tanke på att det är mer utförligt samt har en bättre progression och variation av övningarna.

Att programmen hade en större effekt på männen än kvinnorna är svårare att svara på men kan helt enkelt bero på att det har gjorts färre studier på kvinnor och att dessa har haft för låg power för att kunna visa signifikanta skillnader. För även om skillnaden inte var signifikant så är det en klar minskning av skaderisken både totalt (-22%) och för nedre extremitet (-20%).

Nu inkluderades endast studier på fotbollsspelare men med tanke på att övningarna är väldigt generella är det rimligt att anta att det finns en stor överförbarhet till liknande idrotter som exempelvis innebandy och handboll.

En sak som är viktigt att komma ihåg är att programmen måste genomföras regelbundet för att de ska ge något resultat. Tyvärr undersökte man inte hur följsamheten av programmen påverkade skadefrekvensen i den här metaanalysen men i tidigare studier har man sett att de som följer programmet bäst är de som får bäst resultat.

Sammanfattningsvis verkar alltså FIFA 11+ vara ett bra program för att minska skaderisken och det är väl investerade tjugo minuter om man kan minska skaderisken med närmare 40 procent.